«گیگول»؛ تولید محتوای علمی، فرهنگی، انیمیشن

«گیگول»؛ تولید محتوای علمی، فرهنگی، انیمیشنی برای جهان اسلام (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی