آب اینترنتی می شود

فناور ایرانی- کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) کنترل و مدیریت مصرف آب در حوزه اینترنت اشیا (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی