آشنایی بابیزینس پلن (BP)

آشنایی بابیزینس پلن (BP)مرکز آموزشی گام (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی