آشنایی با ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری