آغاز کاشت کاکتوس در مزارع بوشهر، زابل و مازندران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری