آیین افتتاح مرکز نوآوری رسانه های صوت و تصویر ایستگاه نوآوری شریف