آیین امضای تفاهمنامه طرح ملی کد نویسی برای کودکان و نوجوانان"دارکوب"

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی