آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری

آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اسماعیل قادری فر, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاذی, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مخبر دزفولی, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محمد مخبر , آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امیری نیا, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محمد مخبر ,دکتر طهرانچی,دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محمد مخبر ,دکتر طهرانچی,سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محمد مخبر ,دکتر سورنا ستاری, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر طهرانچی, آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان آیین رونمایی و پذیره‌نویسی فراصندوق ستارگان با حضور معاون عل ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,محمد مخبر ,