ابتکار جالب یک برنامه تلویزیونی برای "فرهنگ‌سازی" استفاده از کلمات فارسی!