اخبار فناوری "بومی سازی تجهیزات با ایجاد بانک اطلاعات شناختی سرعت گرفت"