اخبار فناوری "زیست بوم نوآوری در ایران جایگزین سیستم سنتی اقتصادی شده است"

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی