ارسال تغییر فشار بر روی پوست مصنوعی به مغز انسان

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی