از ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد تا کارخانه های فناوری