استقرار در کاربری مسکونی ویژه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهر تهران