اسطرلاب (نقد و بررسی سیاست های اشتغال زایی در کشور)

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی