افتتاح اولین مرکز نوآوری بانوان "مانا" با حضور دکتر سورنا ستاری