افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌های معدنی راهبردی

بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قاسم عرب,سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر منطقی, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید از دستاوردهای نوآورانه و گفت‌وگو با فعالان فناور مستق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از شرکت ویرا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رضا رحمانی,سورنا ستاری,دکتر شهبازی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,رضا رحمانی,شهبازی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,رضا رحمانی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,دکتر شهبازی,رضا رحمانی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,رضا رحمانی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رضا رحمانی,سورنا ستاری, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر شهبازی,سورنا ستاری,رضا رحمانی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رضا رحمانی, افتتاح خط تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی و دیگر فرآورده‌ها ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید از شرکت خاورپرس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید از شرکت خاورپرس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, بازدید از شرکت خاورپرس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان