افتتاح مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران