اقتصاد دانش بنیان چگونه شکل میگیرد؟!

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)

کلمات کلیدی