اقتصاد مقاومتی و نقش علم و فناری در تحقق آن

اقتصاد مقاومتی و نقش علم و فناری در تحقق آن مرگز آموزشی گام (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی