امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکترسورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی,.پرویز کرمی,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محسن حاجی میرزایی,دکتر سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سادات فومنی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی,سورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,محسن حاجی میرزایی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محسن حاجی میرزایی,دکتر سورنا ستاری,