امضای تفاهم نامه زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال