امنیت مالی در حوزه مسکن

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) بستری ایمن برای معاملات مسکن حتی در زمان نوسانات اقتصادی - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی