انسان-علم صنعت

ساخت نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی