اولین خانه دوار با حرکت خورشید و بدون مصرف انرژی

اولین خانه دوار با حرکت خورشید و بدون مصرف انرژی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی