اولین داروی ضد پیری

اولین داروی ضد پیری که می تواند عمر انسان را به ۱۲۰ سال برساند (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی