اولین گردهمایی بین المللی مدیریت استعدادها

حضور و سخنرانی دکتر ستاری در اولین گردهمایی بین المللی مدیریت استعدادها(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی