ایران ساخت؛ دستگاه RDSS در کمک به تشخیص سریع کرونا