بابا من خسته شدم دیگه ،دارم میرم آمریکا کاری ندارید؟

قابل توجه کسایی که دائم خدا میگن ایران جای پیشرفت نداره باید بریم یه کشور دیگه واسه پیشرفت (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی