بازار آنلاین

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) بستری آنلاین جهت تحقیقات بازار و کسب و کار- (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی