بازدید دکتر ستاری از مراکز علمی و فناوری استان گیلان