بازدید دکتر ستاری از پارک علم و فناوری، مرکز نوآوری و شتاب دهنده یزد

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی