بازدید دکتر ستاری از پژوهشگاه صنعت نفت و دست آوردهای آن