بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان داخل مقابل بیماری کرونا