بازدید ستاری از هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت