بازدید سورنا ستاری از شرکتها و مراکز علمی در سفر استانی تهران