بازدید علمی جمعی از کارگردانان سینما از شتابدهنده سیناپس