بازدید علی اکبری از ایستگاه نوآوری شریف به همراه دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نرم و صنایع خلاق

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان علی اکبری؛ امام جمعه موقت شهر تهران ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی مشاور معاون علمی رییس جمهور ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نرم و صنایع خلاق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان