بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز نوآوری و فناوری بوشهر

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی