بازدید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری از دو شرکت دانش‌بنیان

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سجادی نیری,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورن ستاری,.پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,علی اکبر صالحی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,علی اکبر صالحی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان علی اکبر صالحی,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان علی اکبر صالحی,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر صالحی,علی اکبر صالحی,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,