بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از خبرگزاری دانشجویان ایران بازدید کرد.

بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,پرویز کرمی, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,پرویز کرمی,,دکتر سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,,علی متقیان, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,دکتر سورنا ستاری,پرویز کرمی,,علی متقیان, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,علی متقیان, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,پرویز کرمی,,دکتر سورنا ستاری, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,,پرویز کرمی,, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر سید حمیدرضا طیبی , بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی,, بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر سید حمیدرضا طیبی , بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ایسنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,دکترسورنا ستاری,,علی متقیان,,پرویز کرمی,,,,
کلمات کلیدی