بازدید و افتتاح آزمایشگاه علوم شناختی حوزه علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی