بازرسی رباتیک آب و فاضلاب

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) تحقیقات و گسترش علوم رباتیک صنعتی و کاربردی - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی