با سعید کرمی نقش شتاب دهندها در کسب کارهای نو پا

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی