با نخبگان ( جواد فیض)

استاد نمونه کشوری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی