بررسی گذشته و آینده علم و فناوری در ایران

مصاحبه دکتر ستاری در خصوص بررسی گذشته و آینده علم و فناوری در ایران پخش مستقیم از شبکه ۴ سیما (www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی