برنامه جیوگی با حضور دکتر ستاری

برنامه جیوه گی با حضور دکتر ستاری (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی