برنامه چرخ (تبدیل دی اکسیدکربن به سوخت های مایع)

تبدیل دی اکسیدکربن به سوخت های مایع با استفاده از انرژی خورشید (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی