برنامه چرخ (ربات بدون انگشت)

برنامه چرخ (ربات بدون انگشت) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی