برنامه چرخ (فاصله علم تا شبه علم )

گفتگوی عرفان کسرایی - پژوهشگر مطالعات علم (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی